Statut

STATUT KOŁA NAUKOWEGO MATEMATYKÓW (KNM)

Postanowienia ogólne

Koło Naukowe Matematyków przy Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 72/2013.

Cele

– poszerzanie wiedzy członków z zakresu matematyki i nauk pokrewnych;

– umożliwienie rozwoju zainteresowań związanych z kierunkiem studiów;

– poznawanie zarówno klasycznych, jak i współczesnych osiągnięć matematyki z różnych dziedzin;

– prowadzenie indywidualnej bądź zespołowej pracy naukowej, realizacja projektów zgodnych z celami KNM;

– współpraca z organizacjami studenckimi w kraju;

– współorganizowanie konkursu matematycznego „Pomysłowe URoki matematyki” dla uczniów szkół średnich;

– pomoc w organizacji wydarzeń prowadzonych przez wydział (pomoc techniczna);

– integracja środowiska studenckiego;

– współpraca z młodzieżą szkolną, pomoc w ramach wolontariatu;

– pomoc dydaktyczna studentom chcącym podnieść wyniki w nauce;

– prowadzenie strony internetowej Koła Naukowego Matematyków.

Do realizacji ww. celów KNM organizuje:

– wycieczki programowe;

– spotkanie tematyczne.

Członkowie – ich prawa i obowiązki

Członkami KNM mogą być studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz osoby, które aktywnie wspierają działalność naukową Koła. O przyjęcie w poczet członków Koła decyduje Zarząd KNM.

Każdy członek ma prawo:

– do zgłaszania i realizacji własnych projektów w ramach działalności KNM;

– do korzystania w celach statutowych z pomieszczeń udostępnionych KNM;

– do zgłaszania uwag i propozycji dotyczących działalności KNM.

Każdy członek ma obowiązek:

– dbać o dobre imię KNM;

– brać udział w pracach KNM;

– szanować bazę naukową uczelni.

Członkowie niebiorący aktywnego udziału w pracach KNM lub działający na szkodę KNM mogą zostać wykluczeni uchwałą Zebrania Członków Koła. Wniosek o wykluczenie z KNM może złożyć każdy członek KNM. Stosowność wniosku jest rozpatrywana przez Zarząd KNM. Dopuszcza się udział w spotkaniach Koła uczniów Liceum Uniwersyteckiego na zasadzie wolnego słuchacza. Członkostwo w KNM ustaje w wyniku dobrowolnego wystąpienia lub utracenia statusu studenta.

Członkowie Honorowi
– Członkiem Honorowym KNM może zostać osoba zasłużona lub wspierająca działalność Koła, także spoza uczelni.
– Członkostwo Honorowe nadawane jest w wyniku uchwały Zebrania Członków Koła.

Władze

Władze KNM stanowi Zarząd Koła Naukowego Matematyków wybierany przez Zgromadzenie Członków KNM. Kadencja zarządu trwa rok akademicki. Na zebraniu wyborczym musi być obecnych 70% członków Koła. Zebranie wyborcze organizuje się na początku każdego roku akademickiego.
Zarząd KNM składa się z Prezesa, Wieceprezesa i Sekretarza.
Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:

– zwoływanie Zebrania Członków Koła;

– kierowanie bieżącą działalnością Koła;

– reprezentowanie KNM;

– składanie dokumentacji do stosownych organów uczelni;

– przyjmowanie nowych członków Koła i wykreślanie osób, które utraciły status studenta;

– wnioskowanie o poprawkach do Statutu;

– decyzje Zarządu podejmowane są przez głosowanie wszystkich członków Zarządu. W przypadku braku rozstrzygnięcia przez głosowanie decyzja należy do Prezesa.

Opiekun Naukowy KNM

Opiekunem Naukowym KNM jest pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Opiekun ma prawo nadzorować pracę KNM, zgłaszać własne propozycje, zastrzeżenia.
Opiekun powinien pomagać realizować cele statutowe KNM.